Missie en Visie

 

MISSIE EN VISIE HUISARTSENPRAKTIJK DE ZWOLSE TULP TE ZWOLLE

 Hieronder staan de missie en visie van huisartsenpraktijk de Zwolse Tulp te Zwolle, Assendorp. We verwachten van mensen die bij ons staan ingeschreven als patiënt, of die zich willen inschrijven, dat zij deze missie en visie onderschrijven.

 ONZE MISSIE (Waar staan we voor als praktijk)

 Wij willen graag zorg geven aan patiënten die in de buurt wonen. Daarmee bedoelen we patiënten die wonen binnen 10 minuten fietsafstand van de praktijk aan de Leliestaat 85 te Zwolle. We verlangen van patiënten die buiten deze straal wonen of gaan wonen, een andere huisarts zoeken. Op deze manier kunnen wij de spoedzorg waarborgen voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij onze praktijk.

 Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is elke werkdag van het jaar geopend, we zijn telefonisch goed bereikbaar. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. We proberen een afspraak die niet urgent is toch zoveel mogelijk binnen twee werkdagen te plannen. Daarnaast hebben we een uitgebreide praktijkwebsite met de mogelijkheid voor onze patiënten om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen en medische vragen te stellen. Onze vakbekwame en gediplomeerde doktersassistentes geven in overleg met de patiënt en de huisarts waar mogelijk adviezen tot zelfzorg. Indien nodig plannen zij een afspraak bij één van de zorgverleners.

Patiënten in onze praktijk hebben twee vaste vrouwelijke huisartsen. Huisarts Hollemans is de praktijkhoudster. Een patiënt mag een voorkeur hebben. Maar bij zorg die op korte termijn gegeven moet worden, krijgt de patiënt een afspraak bij de huisarts die er dan is, of die plek heeft. Dat kan ook een waarnemend huisarts zijn. De assistente beslist, zo nodig in overleg met de aanwezige huisarts. Alle artsen moeten dus acceptabel zijn. Wij zullen een patiënt die nooit een afspraak wil bij een waarnemend huisarts, doorverwijzen naar een andere praktijk.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken; we hebben de faciliteiten dat dit ook via onze website middels een e-consult veilig kan. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is door ziekte of handicap, omdat de diagnostische mogelijkheden in de thuissituatie beperkt zijn. Kraambezoeken en huisbezoeken na een korte ziekenhuisopname doen wij alleen op verzoek, als daar aanleiding toe is. Voor ons is het anders niet haalbaar is om aan de vraag van noodzakelijke huisbezoeken te kunnen voldoen. 

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent ook dat wij niet verwijzen naar niet-reguliere (para)medici. Verwijzingen naar reguliere (para)medici zullen altijd in overleg plaatsvinden. Hierbij respecteren wij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk en met de apotheken in de wijk afspraken hebben over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. Daarnaast hebben wij in onze praktijk duidelijke afspraken over het gebruik en het herhalen van medicijnen. Wij zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van onder andere slaap- en rustgevende medicatie. Ook verwachten we van patiënten die continu medicijnen gebruiken, dat dit gebruik ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek. We ontvangen geen vertegenwoordigers en zijn op geen enkele manier verbonden aan de farmaceutische industrie. Wij ontvangen geen sponsoring.

Omdat wij zorg willen bieden in alle levensfases hoort naast de gebruikelijke eerstelijnszorg en de zorg voor chronisch zieken ook de palliatieve zorg en de zorg rondom het levenseinde tot onze taakopvatting. Wij proberen hierbij open te staan voor de levensvisie van de patiënt. Onderwerpen als abortus, euthanasie of de wens niet verder te behandelen gaan wij niet uit de weg. Wij verwachten hierbij van de patiënt een open overleg met wederzijds respect voor emoties en zienswijze. We zullen er ten aller tijde voor zorgen dat wij aan de zorgvuldigheidscriteria voldoen.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 en risico op of doorgemaakte hartvaatziekte uit te voeren volgens de regionale ketenzorgprotocollen.

 

ONZE VISIE (Waar gaan we voor als praktijk)

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde, persoonlijke zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg, en dergelijke. Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is om de meest optimale zorg aan patiënten te bieden, die met de huidige kennis mogelijk is. Binnen de praktijk wordt steeds gezocht naar manieren om verworven kennis zo optimaal mogelijk te verwoorden in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

Wij willen de patiënt de regie over zijn of haar eigen gezondheid (terug) geven. Daarbij beschouwen we een gezonde leefstijl als medicijn voor lichaam en geest. Wij zullen een gezonde leefstijl dan ook proactief inzetten als enige behandeling of aanvullend op het voorschrijven van medicatie.

De praktijkhoudster en de medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar verworven informatie, zowel intern als extern, en waar nodig deze informatie te gebruiken om de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten aanzien van de zorg die aan de patiënt wordt geleverd. De kwaliteit van zorg wordt getoetst en waar nodig verbeterd.